Voorwoord

Het gebruik van de website www.ongconseil.be houdt de onvoorwaardelijke en automatische aanvaarding in van alle onderstaande wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden, alsook de verbintenis om ze na te leven.

ONG Conseil behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en aan te vullen, zonder kennisgeving en zonder tegenprestatie. Het opnieuw aanmelden op en het continue gebruik van de website www.ongconseil.be houdt het stelselmatig opnieuw aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden en de naleving ervan in.

Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om kennis te nemen van nieuwe updates van die voorwaarden telkens hij zich aanmeldt op de website www.ongconseil.be.

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten garantieuitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen waarvan de gebruiker verklaart kennis te hebben genomen.

Colofon

De verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van deze website zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Europese Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Volgens die wet hebt u recht op toegang tot uw gegevens en het recht om uw gegevens te laten rechtzetten. Op verzoek kunt u dus te weten komen welke persoonsgegevens op u betrekking hebben en eventuele onjuistheden laten verbeteren. Wenst u die rechten uit te oefenen, dan kunt u ons contacteren op bovenvermeld adres.

Eigenaar en/of uitgever van de website: ONG Conseil België

Statuut: bvba – btw-nr. 0823077266

Adres uitgever: Vaartstraat 65, 1000 Brussel – België
Webmaster: servicecom@ongconseil.com
Host: OVH – http://www.ovh.com

Verzamelde persoonsgegevens

In België zijn persoonsgegevens onder meer beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Europese Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Naar aanleiding van het gebruik van de website www.ongconseil.be worden onder meer de volgende gegevens verzameld:

 • het URL-adres van de links aan de hand waarvan de gebruiker toegang kreeg tot de website www.ongconseil.be;
 • de toegangsprovider van de gebruiker;
 • het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt ONG Conseil België de persoonsgegevens die betrekking hebben op de gebruiker (naam, e-mailadres, telefoongegevens) enkel ten behoeve van de diensten die aangeboden worden door de website www.ongconseil.be. De gebruiker verstrekt die gegevens met kennis van zaken, vooral wanneer hij die gegevens zelf invoert. Aan de gebruiker van de website www.ongconseil.be wordt daarom duidelijk gemaakt welke gegevens hij verplicht dient te verstrekken, en welke niet.

Wanneer de gebruiker zijn identiteit kan aantonen, beschikt hij over de mogelijkheid om bij ONG Conseil België op het e-mailadres servicecom@ongconseil.com het volgende te vragen:

 • om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die het voorwerp waren van een gegevensverzameling door of namens ONG Conseil te controleren;
 • informatie over de verwerkingsdoeleinden van die gegevens;
 • informatie over de identiteit en de geografische locatie van de geadresseerden van die gegevens;
 • om hem een gratis kopie van die gegevens te bezorgen voor zover dergelijke vraag niet ongerechtvaardigd is, in het bijzonder door de terugkerende en buitenmaatse aard van die vraag.

Geen enkele persoonsgegevens van de gebruiker van de website www.ongconseil.be worden:

 • verzameld zonder medeweten van de gebruiker;
 • gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker;
 • aan een derde uitgewisseld, overgemaakt, overgedragen of verkocht op eender welke drager.

Alleen de overname van ONG Conseil België en van haar rechten zou de overdracht van die gegevens aan de eventuele overnemer toelaten, die op zijn beurt ten aanzien van de gebruiker van de website www.ongconseil.be gebonden is aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens.

Afgezien daarvan kan ONG Conseil België studies en statistische analyses verrichten naar het gebruik en de typologie van de gebruikers van de website www.ongconseil.be op voorwaarde dat de anonimiteit van die laatsten gevrijwaard blijft.

Rechtzetting van verzamelde naamgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 34 van de Franse wet nr. 48-87 van 6 januari 1978 heeft de gebruiker het recht om naamgegevens die op hem betrekking hebben en die verzameld werden te laten wijzigen.

Hiertoe stuurt de gebruiker het volgende aan ONG Conseil België:

 • een e-mail naar het adres servicecom@ongconseil.com,
 • een brief naar het adres Vaartstraat 65, te 1000 Brussel,
  met vermelding van zijn naam of firmanaam, zijn fysieke en/of elektronische gegevens, alsook eventueel het kenmerk waarover hij beschikt als lid of gebruiker van de website www.ongconseil.be.

De gegevens zullen vervolgens binnen een redelijke termijn vanaf de ontvangst van de vraag van de gebruiker worden gewijzigd.

Cookies

Een cookie laat toe om de gebruiker te identificeren, zijn bezoek aan de website www.ongconseil.be te personaliseren en de lay-out van de website te versnellen door een klein tekstbestand op te slaan op zijn computer.

De gebruiker bevestigt van het gebruik van cookies op de hoogte te zijn gebracht en geeft ONG Conseil France toelating om cookies te gebruiken. In ieder geval verbindt ONG Conseil France zich ertoe om de inhoud van die cookies nooit mee te delen aan derden, tenzij ze daartoe wettelijk verplicht is. De gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren of kan zijn browser zodanig configureren dat hij vooraf verwittigd wordt bij het aanvaarden van cookies. Hiertoe dient de gebruiker zijn browser naargelang in te stellen.

Auteursrechten

Alle informatie op de website www.ongconseil.be, waaronder teksten, presentaties, afbeeldingen, foto’s, boomstructuren en vormgevingen, zijn, behoudens openbare documenten en aanvullende toelichtingen, de exclusieve intellectuele eigendom van ONG Conseil België of haar partners.

Het geheel of gedeeltelijk ontlenen, hergebruiken, opslaan, reproduceren, voorstellen of bewaren van die informatie is dan ook verboden volgens de bepalingen van artikel L. 122-4 van de Franse Wet op de intellectuele eigendom. Elke persoon die ertoe overgaat zonder een voorafgaande uitdrukkelijke toelating van de houder van die rechten te kunnen voorleggen, stelt zich bloot aan boetes wegens vervalsing zoals bepaald in artikelen L. 335-2 en volgende van de Franse Wet op de intellectuele eigendom.

Daarnaast is het geheel of gedeeltelijk ontlenen, hergebruiken, opslaan, reproduceren, voorstellen of bewaren van de databank opgenomen in de website www.ongconseil.be verboden krachtens de bepalingen van de Franse wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 betreffende de juridische bescherming van databanken. In ieder geval moet op elke toegestane kopie van de volledige of een deel van de inhoud van de website de vermelding ‘Copyright 2010 ONG Conseil alle rechten voorbehouden’ staan.

Merken

De merken en logo’s vermeld op de website www.ongconseil.be zijn gedeponeerd door ONG Conseil België, of eventueel een van haar partners.

Elke persoon die overgaat tot het ontlenen, hergebruiken, opslaan, reproduceren, voorstellen of bewaren van die merken en logo’s stelt zich dan ook bloot aan sancties zoals bepaald in artikelen L. 713-2 en volgende van de Franse Wet op de intellectuele eigendom.

Publicitaire aard van de inhoud

In ieder geval informeert ONG Conseil België de internetgebruiker van de publicitaire aard van de inhoud van de website www.ongconseil.be.

Opmerkingen en suggesties

Via het e-mailadres servicecom@ongconseil.com kunt u opmerkingen en suggesties doorgeven aan de websiteverantwoordelijke.

Voornaamste betrokken wetten

In België zijn persoonsgegevens onder meer beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Europese Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Geldigheid van de verstrekte informatie

In de veronderstelling dat de gebruiker informatie dient te verstrekken, verbindt hij zich ertoe om:

 • waarheidsgetrouwe en juiste informatie te verschaffen die op het moment van invoer in het inschrijvingsformulier van de dienst up-to-date is, en meer bepaald geen valse namen of adressen of namen of adressen zonder toelating te gebruiken;
 • zijn inschrijvingsgegevens up-to-date te houden teneinde voortdurend hun waarheidsgetrouwe, juiste en actuele karakter te garanderen;
 • geen illegale, laakbare (zoals lasterlijke of obscene informatie) of anders schadelijke (zoals virussen) informatie ter beschikking te stellen of te verspreiden.

Bij schending van deze bepalingen zal ONG Conseil België de toegang van de gebruiker tot de diensten kunnen opschorten of opzeggen op kosten van de gebruiker.

Toegang tot de website

De website www.ongconseil.be kan door de gebruiker 24 uur per dag, 7 dagen per week behoudens andersluidende bepalingen worden geraadpleegd. ONG Conseil België kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, ongeacht of die onbeschikbaarheid toe te schrijven is aan een geval van overmacht, onderhoud, een update, een wijziging van de website, een ingreep door de host, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een elektriciteitsstoring of een foute configuratie of fout gebruik van de computer van de gebruiker.

Gebruik van de gegevens vermeld op de website

ONG Conseil België verbiedt het gebruik van de gegevens die vermeld zijn op de website www.ongconseil.be voor ongewenste commerciële e-mails (spam), reclameverzoeken of elk ander commercieel doeleinde.

Beperking van aansprakelijkheid

De gebruiker bevestigt uitdrukkelijk de website www.ongconseil.be te gebruiken op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

Alle informatie die door de website www.ongconseil.be aan de gebruiker wordt meegedeeld, dient enkel ter informatie, met, desgevallend, alle bijhorende tekortkomingen. Voor die informatie dient overigens rekening te worden gehouden met het moment dat ze online geplaatst werd, en niet met het moment dat de website geraadpleegd wordt.

In ieder geval zal ONG Conseil België in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor:

 • rechtstreekse of onrechtstreekse schade, in het bijzonder winstverlies, winstderving, verlies van cliënteel, verlies van gegevens die onder meer kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website www.ongconseil.be of de onmogelijkheid om de website te gebruiken;
 • een functiestoornis, de onbeschikbaarheid van de toegang, een fout gebruik, een foute configuratie van de computer van de gebruiker of het gebruik van een weinig ingeburgerde browser door de gebruiker;
 • de inhoud van reclame en andere links of externe bronnen die voor de gebruiker toegankelijk zijn vanaf de website www.ongconseil.be.

Reclame en sponsor van de website

De website www.ongconseil.be kan reclame bevatten. ONG Conseil België kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van die reclame noch voor de gevolgen van een eventuele contractuele relatie tussen de gebruiker van de website www.ongconseil.be en de persoon die de reclame verspreidde.

Hyperlinks

Elke webmaster die op zijn website een link wilt toevoegen naar de website www.ongconseil.be moet daarvoor voorafgaand een uitdrukkelijke toelating vragen door een verzoek in te dienen op het e-mailadres servicecom@ongconseil.com. In ieder geval verbindt de webmaster die een hyperlink maakt zich ertoe om geen gebruik te maken deep linking, een techniek aan de hand waarvan pagina’s van de website www.ongconseil.be ingebed worden op de pagina’s van de website van de webmaster.

De gebruiker die via een hyperlink op www.ongconseil.be doorgestuurd wordt naar een webpagina van een derde erkent dat ONG Conseil België de inhoud van die doorstuurwebsite niet beheert. Bijgevolg kan ONG Conseil België in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de website www.ongconseil.be.

Datum van de laatste bijwerking

De laatste bijwerking van de wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden dateert van 5 mei 2018.