Hoewel ONG Conseil België een vorming voorziet in ethisch en correct werken, kunnen we onmogelijk een ‘observator’ achter iedere fundraiser zetten en kunnen we niet verzekeren dat een van hen niet het vertrouwen dat we in hen stellen, schendt door onze ethische basisbeginselen  in de wind te slaan.

Indien dit voorvalt, kunt u ons contacteren op ethique@ongconseil.be of u kunt de onderstaande FAQ lezen. Door onze ethische waarden beschikbaar te maken op de achterzijde van iedere inschrijvingsformulier en het dialoog in alle transparantie aan te gaan, hopen we het terechte schenkersvertrouwen in onze ngo’s te herstellen.

Als u van oordeel bent dat uw steun aan de ngo het gevolg is van een gesprek met een fundraiser die u a.d.h.v. leugens heeft trachten te manipuleren of u een schuldgevoel heeft proberen te bezorgen, dan nodigen wij u uit om ons een situatiebeschrijving te sturen via email naar ethique@ongconseil.be of ons te contacteren op 02 210 57 00 van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 18 uur.  Het doel van de ngo in kwestie en de modaliteiten en voorwaarden voor het overgaan tot een maandelijkse financiële steun zullen u deze keer in alle transparantie worden uitgelegd. Daarna zal u de mogelijkheid geboden worden om zonder enige verplichting te beslissen over het verderzetten of annuleren van uw steun.

Het is extreem moeilijk om een groot aantal vrijwilligers te mobiliseren voor deze job

Het is uiterst moeilijk om een groot aantal vrijwilligers te mobiliseren die zes uur per dag, vijf dagen op zeven fondsen willen werven. Op een ethische, efficiënte en grootschalige manier fondsen werven op straat, is een veeleisend beroep. De job vergt niet alleen heel wat vaardigheden, maar ook een grote dosis zelfvertrouwen en optimisme om de moed niet te laten zakken door de vele afwijzingen, en zich over de onverschilligheid en soms zelfs beledigingen van mensen heen te kunnen zetten. Fondsenwerving met vrijwilligers kan een goed idee zijn voor tijdelijke evenementen (zoals bijv. de sporadische Rode Kruisacties), maar ervaring heeft uitgewezen dat voor het werven op lange termijn een professionele aanpak nodig is.

Dit is vooral een kwestie van rentabiliteit

Deze organisaties kunnen niet uitsluitend rekenen op spontane giften – die maar heel weinig gedaan worden- als ze de financiële middelen voor hun projecten aanzienlijk en op een duurzame manier willen zien stijgen.
Ze moeten het grote publiek aanspreken : per post, tijdens media-evenementen, d.m.v. affichecampagnes, via het internet…

Een dergelijke organisatie en efficiëntie is echter jammer genoeg nooit gratis. Het is daarom ook heel belangrijk dat zulke investeringen rendabel zijn : het geld dat een ngo investeert, is uiteindelijk bestemd voor haar projecten.

Als een organisatie zich tot ONG Conseil richt voor haar fondsenwerving, levert dat haar na 5 of 6 jaar een opbrengst op die minstens vier keer zo groot is dan het aanvankelijk geïnvesteerde bedrag.

Dit is mogelijk omdat het gros van de donateurs via domiciliëring zich effectief voor meerdere jaren engageert. Het geld dat we via deze weg bekomen, verschilt dan ook in niets van de spontane steun die de ngo’s nu en dan ontvangen, het is er gewoon een aanvulling op. Het biedt ons de mogelijkheid om diezelfde steun te verveelvoudigen, wat de ngo’s dan weer in staat stelt om hun financiële middelen op lange termijn te plannen en in te zetten voor de projecten die ze vertegenwoordigen.

De fundraisers worden per uur betaald. Ze ontvangen uitsluitend een vast bruto-uurloon dat begint bij

  • €11,47 per uur voor junior fundraisers,
  • € 12,27 per uur voor senior fundraisers,
  • €14,66 per uur voor fundraisers boosters,
  • €15,74 per uur voor teamleiders,
  • €16,31 per uur voor senior teamleiders,
  • €16,83 per uur voor polyvalente teamleiders,
  • Programma Managers hebben hun loon op basis van hun ervaring.

Het principe van een vast loon is voor ons essentieel. Het loon van onze fundraisers is dus in geen geval afhankelijk van het aantal donateurs die ze inschrijven of de grootte van de bedragen. Dit voorkomt dat onze fundraisers hun gesprekspartners zouden manipuleren of ‘forceren’ om te doneren. De twee opleidingsdagen die de fundraisers krijgen voor ze de straat op mogen, worden bovendien op dezelfde manier verloond.

Onze fundraisers worden opgeleid in directe samenwerking met de organisaties

Vooraleer onze fundraisers de straat op gaan, nemen ze deel aan een twee dagen durende opleiding, waarin uitgebreid aandacht besteed wordt aan de ngo en haar geschiedenis, waarden, actiemiddelen, budget…

Deze vorming werd in nauwe samenwerking met de ngo zelf samengesteld, om de informatie die we de fundraisers meegeven zo juist en gedetailleerd mogelijk over te brengen. Daarnaast ontvangen onze fundraisers ook geregeld updates over hun organisatie en krijgen ze in het begin van hun contract een algemene informatiegids die eveneens ter controle is voorgelegd geweest aan de ngo. Het voortdurend actualiseren van hun kennis over de ngo behoort trouwens specifiek tot de taakomschrijving van onze fundraisers.

Zo worden onze fundraisers elk om beurt verwacht zich in een specifiek thema van hun organisatie te verdiepen en dat  het werk aan hun teamleden voor te stellen. Verder worden onze fundraisers ook regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan workshops die door onze partnerorganisaties of door ONG Conseil zelf ingericht worden. In dit laatste geval is er overigens steeds een specialist van de organisatie in kwestie aanwezig.

Elke face-to-facefondsenwervingscampagne wordt voor maar één enkele ngo georganiseerd. Het werversteam wordt exclusief voor deze campagne van vijf of zes weken geworven en opgeleid. Sommige van onze fundraisers doen dit beroep echter het hele jaar door en zijn dus genoodzaakt aan verschillende campagnes deel te nemen. Als zo’n fundraiser dan na een tijdje liever een andere organisatie wil vertegenwoordigen, volgt zij/hij opnieuw een training gedurende twee dagen en wordt zij/hij verwacht zich ook de hele campagne lang nog verder in de organisatie te verdiepen.

In de realiteit is het wel zo dat de meeste fundraisers een ‘lievelingsorganisatie’ hebben. Anderen weigeren dan weer om voor bepaalde organisaties te werken omwille van persoonlijke overtuigingen, en wij respecteren die keuze ook systematisch.

Onze fundraisers zijn vrij om hier zelf over te beslissen. Velen van hen steunen echter wel verschillende organisaties.
Ze zijn net als de mensen op straat, volledig vrij om hier zelf over te beslissen en ze zullen ook niet beoordeeld worden op die keuze. Niettegenstaande merken wij wel dat veel van onze fundraisers op zijn minst de ngo steunen waarvoor ze werken, en vaak ook nog verschillende andere (sommigen onder hen doneren zelfs aan 5, 10 of 15 organisaties!)

Wij willen niemand discrimineren

Als donateur draagt iemand niet alleen een steentje bij aan de opbouw van een betere samenleving, een ngo steunen geeft ook een gevoel van voldoening. Wij zijn er sterk van overtuigd dat iedereen hier de kans toe moet krijgen, en zullen tijdens het werven van nieuwe donateurs dus ook nooit discrimineren of bepaalde doelgroepen gaan viseren. Daarom proberen we ook steeds aanwezig te zijn op plaatsen waar een zeer grote verscheidenheid aan mensen voorbij komt wat betreft leeftijd, geslacht, sociaal milieu, het soort buurt waarin men woont… We merken trouwens dat alle sociale groepen even vrijgevig zijn, in verhouding tot hun financiële middelen.

Dit kan verschillende oorzaken hebben

Het duurt sowieso één tot drie weken voordat het bedrag voor de eerste maal van uw rekening kan gaan. Dat komt omdat het formulier eerst nog digitaal verwerkt moet worden, vooraleer het naar de bank verstuurd wordt.

Het kan ook zijn dat de bank uw SEPA-formulier ongeldig bevonden heeft omdat er belangrijke informatie op ontbrak. Dit kan gaan om een fout in het rekeningnummer, uw adres dat ontbreekt (het betreft namelijk een domiciliëringmandaat) of een geboortedatum die niet is ingevuld.

Als uw gegevens echter correct zijn ingevuld, kunt u het best eens navraag doen bij uw bank. Soms gebeurt het dat de dag waarop het bedrag ingehouden zou moeten worden niet goed gekozen is en dat het saldo op het moment van de transactie ontoereikend is.

Als enkele van uw gegevens ontbreken of fout blijken te zijn, zullen we deze anders niet kunnen verbeteren of aanvullen

Als vervolg op het contact met onze fondsenwervers, worden onze nieuwe donateurs nadien nog eens opgebeld om ons ervan te verzekeren dat al hun gegevens correct zijn. Daarnaast is het telefoonnummer ook essentieel als er belangrijke informatie ontbreekt of onjuist blijkt te zijn, omdat het formulier anders niet naar de ngo in kwestie doorgestuurd kan worden (en de domiciliëring bijgevolg niet van start kan gaan).

Conform de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8/12/1992, mogen de persoonlijke gegevens die op het domiciliëringsformulier verzameld werden door de organisatie en haar partners gebruikt worden om u op de hoogte te houden van hun activiteiten. U hebt het recht deze gegevens op te vragen, te verbeteren of te schrappen. Voor verdere inlichtingen kunt u de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer contacteren in de Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

Uw geboortedatum is een sleutelelement voor uw identiteitscontrole bij de bank

Vooraleer een Europees domiciliëringsmandaat (SDD) door de bank aanvaard en goedgekeurd wordt, moeten de identiteitsgegevens van de donateurs en hun bankgegevens aan elkaar getoetst worden. De geboortedatum is één van de elementen die voor deze verificatie noodzakelijk zijn. Daarnaast stelt dit ons ook in staat om in een oogwenk te zien of de donateur op de dag van de ondertekening niet minderjarig was (het is minderjarigen bij wet namelijk niet toegestaan een domiciliëringsmandaat te ondertekenen voor hun achttiende verjaardag).

Enkel meerderjarigen mogen volgens de wet een Europees domiciliëringsmandaat (SDD) ondertekenen. Daardoor zal elk mandaat dat op de valavond van iemands meerderjarigheid ondertekend wordt, bij wet als ongeldig beschouwd worden.